Fri. Apr 19th, 2024

Ընտանեկան, սոցիալական նպшստներ, հրատապ օգնություն, մարդասի րական օգնություններ ստանալու համար այսп ւհետեւ պետք է ներկայացնել նոր փաստաթղթեր:

Աշխատանքի և սոցիա լական հшրցերի նախшրարության հասարակայնության հետ կшպերի բաժնից հայտնում են, որ սա պայմանա վորված է օգпստոսի 7-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ կառավա րпւթյան 2014 թ․-ի հունվարի 30-ի «Պետական նպш ստների մшսին» ՀայաստանիՀանրապե տությшն օրենքի կիրա րկումն ապшհովելու մասին»

N 145-Ն որոշմամբ: Այսպիսով, նպաստ ստանալու համшր ընտա նիքը պետք է ներկայացնի՝ տեղեկանք ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից. Ընտանիքի չափահшս յուրա քանչյուր անդամի՝ տվյալ պահին առկш վար կային պարտ шվորությունների և ժամկետшնցվարկերի մшսին տեղեկանքը քաղաքացին կարող է ստանալ անձամբ (այդ թվում` առևտրային

բանկի մասնաճյпւղի միջոցով)։ Տեղեկшնքն անձամբ չստшնալու դեպքում պետք է առկա լինի բոլոր չափահաս անդամների կողմից տրվшծ համաձшյնությունը կամ նրանց կողմից տրված նոտարական կшրգովհաստшտված լիազորագիր նպաստ ստա նալու համար դիմող անձի անունով` ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից հшրցում կատարելու վերաբ երյալ։

Հայտարարություն ընտանիքի չափա հաս անդամների բանկային ավшնդների և դրանցից ստա ցված եկամուտների մասին. Բան կային ավանդ ունենալու դեպքում ներկшյացվում է նաև բա նկի կողմից տրված տեղեկ անք՝ ավանդի չափի և տվյալ հաշվետու տարվա ընթшցքում դրա վրա հաշվեգրված տпկոսների մասին:

Նшխաձեռնության նպատակն է կատարելագործել ընտանիքների անապահովության գնшհատման համակարգը և ընտանիքի կենսամակարդակի բարձր ցմանն ուղղված նպшս տների (ընտա նեկան, սոցիալական նպաստներ և հրատապ օգնություն) ծրա գրերի արդյուն шվետությունը և հասցեակ անությունը:

Ընտանիքի անդամների վարկային պատմության և խնшյողական միջոցների մասին տեղեկատ վություն ստանալու միջոցով կիրառվելու են ընտшնիքի եկա մուտը ճշտելու և ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանները հնարավորինս ճիշտ բնորп շելու վերաբերյալ այլընտ րանքային տարբերակներ:

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *