Sat. Apr 20th, 2024

Ամեն օր ես արտասանում եմ այս աղոթքը և կյանքս կարծես փոխված լինի: Այն պետք է արտասանել ցանկացած ժամանակ՝ երբ խնդիրներ ունեք, շատ երջանիկ եք,երբ օգնության կարիք ունեք։ Այն օգնում է կյանքի բոլոր դեպ-քերում։Ահա,թե ինչպես է պետք դիմել Աստծուն։ «Տե՛ր,ես կանգնած եմ քո առջև առանց ձևականությունների։Խնդրում եմ,ներիր ինձ իմ մեղքերը,ես զղջում եմ արարքներիս համար։

Խնդրում եմ, ներիր ինձ։Ես ներում եմ բոլոր այն մարդկանց,ովքեր ինձ վատություն են ա-րել։Ես ինձ ամբողջությամբ քեզ եմ հանձնում։ Բուժիր ինձ,փոխիր ինձ,ամրացրու մարմինս,հոգիս,ոգիս։ Տե՛ր, պարուրիր ինձ քո սիրով։Ես քեզ սիրում եմ,Տե՛ր։Ես շնորհակալ եմ քեզ,Տե՛ր։Ես կհետևեմ քեզ ամեն օր։ ԱՄԵՆ»:

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *